Ücretsiz Danışma
Hemen Bizi Arayın (0216) 523 17 01   (0533) 484 01 66

Markanın Tarihçesi

(0216) 523 17 01     (0533) 484 01 66
Ücretsiz Danışma

Markanın Tarihçesi

Marka Tescilinin Tarihçesi
Hizmetlerimiz

• Marka Tescili
• Patent ve Faydalı Model
• Endüstriyel Tasarım
• Telif Hakları
• Coğrafi İşaretler
• Entegre Devre Topografyaları
 


Marka Kavramının Tarihsel Gelişimi

Marka günümüzde çok sık kullanılan en popüler sözcüklerden bir tanesidir ve günümüze kadar oldukça fazla mesafe kat etmiştir. Bugünkü anlamda markalamanın İngilizce karşılığı olan “branding” kelimesinin sözcük anlamı damgalama demektir. Kelimenin kökeni İngiliz köylülerinin meralarda sığırlarını birbirlerinden ayırmak için damgalamalarına dayanır (Uztuğ, 2002:14).

Çağdaş pazarlamaya geçmeden önceki aşamalarda üretim daha ön plandaydı. O dönemlerde arz az, talep fazla olduğu için ürünler üretilebildiği sürece satıyordu. Arz oranı arttıkça üreticiler fiyat indirimi gibi yollara başvurarak tüketicinin kararını yönlendirmeye çalıştılar. Geçen süre zarfında arzın talebin üstüne çıkması ile üreticiler ilk defa ürünlerini satamama tehlikesi ile karşılaştılar ve ilk olarak ürünlerine yeni özellikler ekleme yolu ile bu tehlikeyi aşmaya çalıştılar. Ancak hızlı gelişen teknoloji ile bu çeşit
farklılıklar çok kolay taklit edilebilmekteydi. Bu aşamadan sonra üreticiler ürünlerine duygusal bir takım özellikler yükleyerek tüketicinin tercihlerini yönlendirmeye başladılar ve “marka” kavramı böylece doğdu (Eymen, 2007:18).

Bir başka değişle marka, rakiplerin arasında kendini gösterme amacı ile doğmuştur. Tüketiciler artık zihinde yer alabilmek amacı ile bilinç altını hedef almışlar, duygusal yararlar öne sürmüşlerdir. Markanın bugün geldiği noktada üzerinde fazla oynanamayacak olan ekmek, su, tuz gibi temel gıda maddelerinde dahi markalaşma vardır.

Pazarlama tarihinin başında mal üreten üretici artık alanı ne olursa olsun “marka” üretmektedir.

Çağdaş anlamda ürünlerin marka ve marka adı kullanımına 19. yüzyıl sonralarında rastlanılmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte reklamcılık ve pazarlama tekniklerinin gelişmesi sonucunda ürünlerin iyi bir marka ile pazara sunulması önem kazanmaya başlamıştır. Örneğin, 1890'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde günümüzde de varlığını sürdüren bazı
markalar reklamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte oluşturulmuş, günümüzde de varlığını sürdüren ABD kökenli ilk markalara Levis (1873), Maxwell House (1873), Budwise (1876), Coca-Cola (1886), örnek olarak gösterilebilir.

Günümüzde markalar artık alınıp satılabilen, franchise yöntemi ile genişleyebilen, kiralanabilen yerel ve evrensel anlamda korunan metalar haline gelmiştir (Uztuğ, 2002:15)

Türk Patent Enstitüsü’nün Kuruluşu ve Kuruluş Amaçları

Türkiye'de sınaî mülkiyet alanındaki hukuki düzenlemeler, 1870'li yıllara kadar uzanmaktadır. 1871 tarihli “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ve 1879 tarihli "İhtira Beratı Kanunu” marka ve patent konularında Türkiye’de yasal korumanın temelini teşkil etmektedir. Bu düzenlemeler ile Türkiye, sınaî mülkiyet haklarında koruma sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Daha sonraki yıllarda "Sınaî Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Bir Birlik Oluşturulması Hakkındaki Paris Sözleşmesi”ne 1925 yılında katılım sağlanmıştır. 1965 yılında 551 sayılı eski "Marka Kanunu"nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında "Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması"na katılım, Türkiye'de sınaî mülkiyet hakları koruması alanındaki önemli adımlar arasında yer almaktadır. 24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) kurulması, sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. 544 Sayılı KHK'nın günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde “5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Hemen Ara (0216) 523 17 01 Whatsapp Muayene Hattı (0533) 484 01 66